f Utrecht33.000. f Zeeland6.000. De leeningen in 1896 gesloten, zijn verdeeld: A. Naar het Onderpand. Gebouwde eigendommenf 1.168.540. Ongebouwde eigendommen150.800. f 1.319.340.— B. Naar de ligging der verbonden goederen. Provincie Noord-Holland1.178.040. Gelderland96.200. Noord-Brabant3.300.— Groningen2.800. 1.319.340.— C. Naar het bedrag. 12 leeningen van f 1.000.tot f 2.000.—f 21.050. 12 2.001.— 5.000.—40.100 23 5.001.— i 10.000.—170.000.— 17 10.001.— 20.000.—j) 229.600.— 18 20.001.^en daarboven. 858.590. 82 f 1.319.340.— Tot toelichting der Balans en Winst- en Verliesrekening wenschen wij eenige cijfers te bespreken. Het bedrag der Kassa-, Deposito- en Prolongatie rekening, moest met de gelden bij onzen Kassier grootendeels strekken om de op 1 Januari 1897 verschuldigde Coupons en de uitgelote Pandbrieven, die niet ter verwisseling opgegeven werden, te voldoen. De post interest-rekening bestaat uit: a. Rente over de maanden November en December van uitstaande leeningen f 26.265.71 H Diversen349.85 f 26.615.56

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 9