Q/Plune OTtee eeben Wij hebben de eer, U verslag uit te brengen over het thans achter ons liggende boekjaar 1896, zijnde het zevende sinds onze vestiging. In de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden den 2 Maart 1896, werd herbenoemd als Commissaris de Heer Jhr. H. D. W. HOOFT. Volgens rooster is dit jaar aan de beurt van aftreding als Commissaris de Heer A. D. HARMENS, in welke vacature U straks gelegenheid zal worden gegeven te voorzien. Overgaande tot de behandeling der resultaten van het afgeloopen boekjaar, bieden wij U aan de Balans en Winst- en Verliesrekening over dat tijdperk, welke door ons nauw keurig zijn onderzocht en accoord bevonden. Ingevolge Artikel 22 der Statuten werd insgelijks de Balans en Winst- en Verlies rekening onderzocht door de Commissie uit de aandeelhouders, die deze accoord bevonden en ten blijke daarvan mede onderteekenden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 7