Van deze winst stellen wij U voor in overleg met Directeuren en Commissarissen een dividend uit te keeren van 7 Vs over het gestorte kapitaal, op reserve te boeken f 3000.waardoor deze op 10.245.88 wordt gebracht, f 5000.te boeken ep extra-reserve en f 328.771/2 te bestemmen ter voldoening van de verschuldigde bedrijfsbelasting en tot overdracht op het boekjaar 1897. Het was ons aangenaam U te kunnen wijzen op de bevredigende resultaten van het afgeloopen boekjaar en op de ontwikkeling onzer zaken. Wij eindigen dit verslag met een woord van dank aan de Directie voor hunne toewijding bij de behartiging der belangen van onze bank. De Raad van Toezicht: J. MOUTHAAN N.Jzn., Voorzitter. JULES L. N. DE GIJSELAAR. W. E. VAN LENNEP, Secretaris.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 11