De rekening der Coupons 4 Pandbrieven vermeldt de Coupon per 1 Januari 1897 over: 2.551.000.in omloop zijnde 4 Pandbrieven51.020. 18.000.uitgelote 4 Pandbrieven, aflosbaar 1 Januari 1897 360. Onafgehaald gebleven Coupons, reeds vroeger vervallen780. 52.160.— De rekening der Coupons 3M Pandbrieven vermeldt de Coupon per 1 Januari 1897 over: f 1.014.700.in omloop zijnde 3K Pandbrievenf 17.757.25 6.700.Uitgelote 3M Pandbrieven117.25 Onafgehaald gebleven Coupons, reeds vroeger vervallen171.50 f 18.046.— Zesmaal was de Bank verplicht gebruik te maken van haar recht tot verkoop krachtens de onherroepelijke volmacht. De opbrengst der verkochte perceelen was in vijf gevallen ruimschoots voldoende, terwijl slechts bij een verkoop, welke moest plaats hebben tengevolge van het faillissement des schuldenaars, de onroerende goederen voor die leening verbonden, een bedrag van f 540.07® minder opbrachten dan noodig was om het verschuldigde te voldoen, voor welk bedrag de Bank dus als concurrente schuldeischeresse in den boedel opkomt. De resultaten over het afgeloopeu boekjaar zijn als volgt. Aan winsten werden gemaakt Interestf 22.397.48 Administratierekening14.264.77 f 36662.25 Onverdeeld Winstsaldo 1895765.51® f 37.427.76® De onkosten vorderden een bedrag van12.749.88 zoodat voor winst en afschrijving overblijftf 24.677,88® Wij stellen u voor af te schrijven op dé volgende hoofden Meubilair en Materialenf 221.77 Koersrekening 3 Va Pandbrieven 3.437.26® (waardoor deze geheel is afgeschreven.) Diverse Debiteuren540.07® 4.199.11 waarna de zuivere winst bedraagtf 20.478.77®

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1896 | | pagina 10