WINST EN WINSTVERDEELING. Aan de Aandeelhouders der Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. TOELICHTING als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel. 3 Wij stellen U voor een bedrag van 64.211,48 te voegen bij de Reserve voor diverse belangen, waaruit de belastingen moeten worden voldaan en het te verdeelen winstsaldo ad 48.816,-te bestemmen voor 3 rente over de niet verplichte stortingen op aandeelen. Amsterdam, 21 December 1945 De Directie: M. J. BOS. A. VAN OREUN1NQEN. C. A. KINGMA. J. WILKENS. Wij hebben de eer U mede te deeien, dat wij kennis hebben genomen van de door de directie aangeboden balans en winst- en verliesrekening over 1944. De stukken zijn door ons voorloopig goedgekeurd en wij stellen U voor deze in den aangeboden vorm vast te stellen en geen dividend uit te keeren. De verklaring van den accountant gaat hierbij. Met groot leedwezen moeten wij U het overlijden melden van onzen directeur den Heer B. Dorhout Mees. Slechts één maal is zijn naam als directeur dezer instelling onder de jaarstukken opgenomen, zoodat hij, die aan de voor bereiding der samenwerking met de twee andere hypotheekbanken zoo’n werkzaam aandeel had genomen slechts kort zijn krachten aän het geheel heeft kunnen geven. In Uwe vergadering van 27 April 1944 werden de Heeren Mr. Arn. J. d’Ailly, Mr. G. Nauta en Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk als com. missarissen herbenoemd. Thans zijn aan de beurtvan aftreden de Heeren A. J. Brandt, Jacs. Rustige en Mr. D. U. Stikker. Wij bevelen U de herkiezing dezer leden van ons college aan. Een woord van dank aan de directie is zeker op haar plaats voor de wijze waarop zij de belangen der bank in deze moeilijke tijden heeft gediend. Het college van commissarissen: E. VAN WELDEREN RENGERS, Voorzitter. De onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar den volgenden maatstaf: a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, ver minderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen; b. de roerende lichamelijke zaken naar den aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; c. de effecten naar den beurskoers van den laatsten beursdag in het boekjaar, doch niet hooger dan pari; d. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag, verminderd met de gedane afschrijvingen. ALGEMEENE FRIESCHE HYPOTHEEKBANK N.V. De directie: M. J. BOS. A. VAN GREUNINGEN. C. A. KINGMA. J WILKENS. De commissarissen: ARN. J. D’AILLY. H. M. J. BLOMJOUS. A. J. BRANDT. R. BUISMAN. F. I. DE GREVE. J. H. GROENEVELD. CH. M. HENNY. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN. Mr. H. Albarda was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te teekenen. G. NAUTA. E. VAN WELDEREN RENGERS. JACS. RUSTIGE. D. U. STIKKER. R. H. DE VOS VAN STEENWIJK. G. WARNING. B. A. POULIE WILKENS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 3