6 Executie's. De overeenkomstig het besluit van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders gecreëerde extra-reserve werd met f 19.000.verhoogddaaraan werd voor rentevergoeding over het boekjaar toegevoegd 2931.11. Op de daarvoor bestemde Reserve voor koersver schillen ad 11.368,215 werd hét nadeelig saldo der koersrekening-pandbrieven, vermeerderd met de in dit jaar voor dén pandbrievendienst gemaakte zegel kosten, drukkosten en noteerings- kosten, geheel afgeschreven, Avaardoor deze reserve Werd teruggebracht tot 6.438.145; Ingevolge het in 1913 genomen besluit had in onze vergadering van 24 Januari 1923 tjie loting plaats van 60,000,- 4% pandbrieven, welke uitsluitend in de maanden Juni en Juli verwisselbaar werden gesteld tegen 4% °/0 uitlootbare pandbrieven, zonder koers verrekening en zonder bijbetaling van kosten. In totaal .werden hiervan ter conversie aangeboden 52.500. 4 9/0 pandbrieven. Het ligt in onze bedoeling evenals in vorige jaren de niet aangeboden stukken bij de volgende loting wederom in aanmerking te doen komen. In onze vergadering van 24 Jan. 1923 had ten overstaan van notaris J. H. Berghuis té Leeuwarden de vijfde jaarlijksche uitloting plaats van 4% en 5% pandbrieven, de derde van 6 pandbrieven en de eerste van 5pandbrieven. In totaal Werd uitgeloot voor een bedrag ad f 157.700. 4% pandbrieven, 139.200.5 pandbrieven, 68.400.6 pand brieven en f 24.300.°/q pandbrieven, welke stukken per 1 Juni 1923 pari aflosbaar werden gesteld. Gedurende het afgeloopen jaar moést de Bank tweemaal gebruik maken van het recht van executie krachtens art. 1223 B. Wéénmaal tengevolge van faillissement van den debiteur, en andermaal tengevolge van verzuim in de betaling der rente. In beide gevallen was de opbrengst voldoende om onze totale vorderingen van hoofdsom, rente en kosten daarop te verhalen. Op geen der onderpanden werd door ons opnieuw hypotheek verleend. Onze Instelling bezit geen enkel Ingekocht onderpand, noch heeft zy belang by vroeger ingekochte, doch later weer verkochte onderpanden. Conversie. Uitloting. Ingekochte onderpan den.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 8