AANDEELHOUDERS 31 DECEMBER 1923. BIJLAGE IV. 24 By adresYerandering of verkeerde naamsvermelding wordt men beleefd verzocht daarvan kennis te geven ten kantore der bank. Volg- no. NAAM. Woonplaats. Aan tal. 1 J. HORA ADEMA Huizum 3 2 Mevr. de Wed. L. HORA ADEMA-Eland Nijmegen 10 3 Mej. W. R. HORA ADEMA Arnhem 2 4 Mevr. C. G. ALBARDA-Hora Adema ’s-Gravenhage 5 5 F. M. ALBARDA Soesterberg 10 6 H. ALBARDA s-Gravenhage 1 7 J. HOMAN ALBARDA Amsterdam 5 8 N. T. ALBARDA s-Gravenhage 14 9 R. P. ALTA Makkum 3 10 J. H. van den ANDEL Jr. Amsterdam 2 11 H. APALLIUS Terhorne 1 12 Mej. B. BEUCKER ANDREiE Leeuwarden 1 13 H. BEUCKER ANDRERE n 12 14 J. H. BEUCKER ANDRERE ’s-Gravenhage 15 15 Mr. J. H. BEUCKER ANDRERE Leeuwarden 3 16 Mej. M. BEUCKER ANDRERE n 1 17 Mej. M. BEUCKER ANDRERE 3 18 Mevr. de Wed. I. NAUTA ANDREJE-Parmentier Leiden 8 19 A. ANDRINGA Leeuwarden 1 20 Mr. K. S. van ANDRINGA Lemmer 2 21 Mej. P. van ANDRINGA Groningen 3 22 R. K. BAJEMA Koudum 1 23 Mr. C. BEEKHUIS Leeuwarden 10 24 W. BEKKER r> 1 25 S. VAN DEN BERG Amsterdam 1 26 Jhr. Mr. J. M. van BEIJMA Leeuwarden 5 27 Jonkvr. J. M. A. C. van BEIJMA Haskerhorne 2 28 Jhr. L. van BEIJMA Baarn 10 29 Jhr. S. W. H. A. van BEIJMA thoe KINGMA "Nijmegen 5 30 E. BLOEMBERGEN Azn Utrecht 2 31 JAN BLOM’S BANK en HANDELSVEREENIGÏNG Meppel 10 32 J. J. Th. BLIJDENSTEIN Amsterdam 10 33 F. de BOER Irnsum 2 34 Heemstede 1 35 G. D. BOERLAGE Velsen 2 36 Mevr. de Wed. M. J. BOEI JE-de Jonge van der Halen Ginnéken 2 37 Mevr. A. M. BOLOMEY-Lücardie Leeuwarden 1 38 Mr. A. C. BONDAM Arnhem 5 39 Mevr. C. S. BONDAM- Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 5 Transporteeren 180 Mr. C. J. BOERLAGE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 25