Reserves. BIJLAGE I. 21 Vermeerderd met zijn Aandeel in de Winst over 1922 bedroeg het Statutair Reservefonds f 229.195.35 Ingevolge art. 48 Statuten komt hierbij de gekweekte rente ad 11.904.69 f 241.100.04 Het koersverlies op de effecten, waarin het Statutair Reservefonds belegd is, bedraagt 3.564.50 f 237.535.54 Indien het voorstel tot winstverdeeling wordt aangenomen, wordt het Statutair Reservefonds vermeerderd met der Statuten) f 8.700.- bMinstens 10°/o van het restant der winst (idem) 7.380.— Het Statutair Reservefonds bedraagt dan f 253.615.54 De Extra-Reserve uit vroegere winsten gevormd bedroeg f 77.500.- Hieraan is toegevoegd voor rente over 1923 2.931.11 Volgens het voorstel tot winstverdeeling zal hieraan toegevoegd worden een bedrag ad 19.000.— De Extra-Reserve bedraagt dan 99.431.11 De Reserve voor Koersverschillen bedraagt 6.438.145 Totaal der Reserves /’359.484.795 99 V a.) 10°/o van het te verdeelen winßt-saldo (art. 47 99 99 99

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 22