20 Vaö dit saldo verdeeld overeenkomstig art. 47 der Statuten een 'dividend uit te keeren van 17 tegen intrekking van dividendbewijs nummer 24. De uitkeering op de. ppricbtersbewijzen No. 20 te bepalen op 30.— per oprichters- bewijs, waardoor na aftrek der ^statutaire tantièmes, lalgnog voor reserveering overblijft een bedrag ad ƒ26.380. Hiervan aan het statutair-reservefonds 7.380. en aan de extra-reserve 19.000.— toe te voegen. 3 1 In totaal wordt dan aan het statutair-reservefonds toegevoegd een bedrag ad ƒ16.080—, waardoor dit zal stijgen tot ƒ2013.615.54, terwijl de extra-reserve ƒ99.431.11 zal worden. 4 Met inbegrip van de reserve voor koersverschillen bedragen de Reserve’s alsdan ƒ359.484.795 (zie bijlage I). De Raad van Toezicht R. BUISMAN. H. EISMA. N. T. ALBARDA. Leeüwabden, 12 Maart 1924.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 21