19 WINST Intrest Greldleeningen Dit bedrag geeft de intrest aan door de hypothecaire debiteuren in 1923 betaald f 541.302.405) vermeerderd met het tegoed aan intrest van de uitstaande geldleeningen over den tijd vanaf de laatste rentebetaling tot 31 December 1923 ad f 108.462.62. Intrest Het saldo der verschillende intrestrekeningen Ontvangen intrest f 3.981.04 Betaalde 3.537.38 f 443.66 Provisie Het bedrag ontvangen aan provisie bij het afsluiten en continueeren van geld leeningen, verminderd met de uitgekeerde: provisie aan agenten en notarissen voor het aanbrengen van posten. Provisie voor Yervroegde Aflossing Het bedrag ontvangen bij vervroegde aflossing van geldleeningen. Yergoeding Overschrijving Aandeel en Het bedrag ontvangen van personen op wier namen aandeelen werden overgeschreven. Yerjaarde Coupons Behoeft geen nadere toelichting. Exploitatie Hnis Zaailand 96 Batig saldo der exploitatie-rekening. f i WINSTYEBDEELIN Gr Het beschikbaar Winstsaldo bedraagt Wij stellen voor zooals hiervoren is aangegeven af te schrijven op „Geldleeningen”f 18.000. en onverdeeld op nieuwe rekening te brengen 998.685 105.998.685 18.998.685 Alsdan blijft ter verdeeling over een bedrag van 87.000. Met inachtneming van de bedragen dié ingehouden moeten worden voor dividend en tantièmebelasting, stellen wij voor

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 20