18 Onverdeeld Dividend Beschikbaar saldo voor dividend-uitkeering en voor uitkeering op oprichters- bewijzen, overgebleven van vroegere winst-verdeelingen. Te betalen Onkosten Verschillende onkosten over 1923, welke in 1924 betaald worden. Waarborg. Voltooiing Dit bedrag is ingehouden op zes afgesloten geldleeningen als waarborg voor de geheele afwerking of restauratie van de onderpanden. Intrest Waarborg Voltooiing Intrest verschuldigd over de ingehouden bedragen op 31 December 1923, ter latere uitbetaling. Crediteuren Het totaal van enkele per 31 December 1923 verschuldigde bedragen. Toelichting van de Winst- en Verliesrekening. VERLIES Intrest Pandbrieven Dit bedrag werd gevorderd voor de betaling der intrest op de uitstaande pand brieven f 482.463.56) vermeerderd met de intrest der pandbrieven verschuldigd over de maanden November en December 1923 ad 55.088.17. Onkosten Onder dit hoofd werden geboektsalarissen, honorarium accountant, presentie gelden, taxatiekosten, drukkosten, incassokosten, commissie coupons, advertentie- en reiskosten, onderhoud kantoor en meubilair, bureaukosten, verwarming, verlichting, verzekeringen, informatiën, waterleiding, telefoon, belastingen enz. Afschrijving Kantoorgebouw Dit pand werd in 1916 met de kosten aangekocht voor f 27.170.— De kosten van verbouwing hebben bedragen 51.460.94 f 78.630.94 Hierop werd reeds afgeschrevenf 33.630.94 Afschrijving 1923 5.000.— -- 38.630.94 De balanswaarde is thans f 40.000. Afschryvlng Meubilair: De balanswaarde per 31 December 1922 was In 1923 werd aangekocht voor Afschrijving 1923 De balanswaarde is thans f 1.- 68.- f 69.— 68.- i

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 19