17 Intrest Belegd Reservefonds Intrest'te goed op 31 December 1923 'van de effecten van het‘Belegd'Reservefonds, waarvan de volle coupons-nog niet'zijn vervallen. Loopende Intrest Geldleenlngen De op 31' Dëcemb'er 1923 gekweekte, dóch op dien datum nog niet vervallen hypotheekrente. Debiteuren Het totaal van enkele per 31 December 1923 te vorderen bedragen. Exploitatie HMs Zaailand 96 Huur van het perceel Zaailand 96 te goed op 31 December 1923 berekend vanaf 12 November 1923. CREDITZIJDE Aandeelen-Kapitaal Het tegenwoordige kapitaal van de Bank, waarvan f 750.000 nog niet is uitgegeven Verder vereischt deze rekening na hetgeen hierboven omtrent Aandeelhouders gezegd is geen nadere toelichting. Statutair Reservefonds De ingevolge de* Statuten gevormde- gewone' reserve ontstaan uit de statutaire dotatie’s, extra dotatie’s en gemaakte rente. Bijlage I geeft een specificatie van dit bedrag. Extra Réserve Réserve gecreëerd tót dekking van eventneele'bijzondere verliezen. Reserve voor Koersverschillen Reserve gecreëerd tot dekking van eventueele nadeelige saldi op den Dienst dér Pandbrieven. Uitstaande Pandbrieven Het per- 31 December 1923 in omloop zijnde bedrag aan 4°/o, 4'/2°/o, 5%, 5V2°/o en 6% Pandbrieven. Uitgelote- Pandbrieven Het per 31 December 1923 in omloop zijnde bedrag aan uitgelote'5% en 6#/o Pandbrieven, welke op dien datum nog niet bij de Bank aangeboden waren. Loopende Intrest Pandbrieven Verschuldigde, doch nog niet vervallen intrest op 31 Décember 1923 dér uitstaande pandbrieven. Te- betalen Coupons Vervallen, maar nog niet ingewisselde coupons der uitstaandê pandbrieven. Te betalen Dividenden Vervallen, maar nog niet ingewisselde dividendbewijzen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 18