Toelichting van de Balans. DEBET-ZIJDE Onuitgegeven Aandeelen Behoeft geen nadere toelichting. Aandeelhouders nog te storten Dit bedrag vertegenwoordigt 90% van de uitgegeven ƒ1.250.000.aandeelen, zijndé door de aandeelhouders 10% op de aandeelen gestort. Belegd Reservefonds Het bedrag van het Reservefonds, belegd in verschillende fondsen, berekend naar de koersen van 29 December 1923, voor zoover deze effecten ter beurze van Amsterdam genoteerd waren. Voor de effecten waarvan geen noteeringen bekend waren* hebben wij analoge koersen aangenomen met inachtneming van dé uitlotingskans dezer obligatiën. Bijlage II bevat een opgave van de verschillende effecten, waarin het Reservefonds is belegd. De effecten berusten in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank. Kantoorgebouw Op de balans per 31 December 1922 kwam dit gebouw voor met een bedrag van ƒ45.000.wij hebben daarop thans ƒ5.000.afgeschreven. Huis Zaailand 96 Dit pand is het vroegere kantoorgebouw van de Bank. Het perceel is tot 12 Mei 1929 verhuurd tegen een huurprijs van ƒ1.700.— per jaar, zijnde 11.72% van de balanswaarde. Meubilair De balanswaarde van de kantoormeubelen. Evenals vroegere jaren hebben wij die waarde weer tot ƒ1.— teruggebracht. Daartoe moest een bedrag van 08;:worden afgeschreven. Hypothecaire Reldlecningen Dit bedrag wijst aan hoeveel de bank op 31 December 1923 aan hypotheken had uitstaan. Achterstallige Intrest Greldleeningen Op 1 Mei en 1 November 1923 vervallen, maar op 31 December 1923 nog niet voldane rente van twaalf leeningen. Kas en Kassiers Dit bedrag geeft aan het op 31 December 1923 aanwezige kasgeld, vermeerdérd met de saldi in rekening-courant bij onze kassiers.**

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 17