Debet. BALANS Debet. WINST- en VERLIES- 31 DECEMBER 1923. Credit. REKENING OVER 1923. Credit 14 Onuitgegeven Aandeelen 750.000 Aandeelhouders nog te storten 1.125.000 Belegd Reservefonds 240.400 06 Kantoorgebouw f 45.000.— Afschrijving 1923 ju. 5.000.— 40.000 Huis Zaailand 96 14.500 Meubilair f 69 Afschrijving 1923 68.— Hypothecaire Geldleeningen „11.473.131 17 Achterstallige Intrest Geldleeningen 9.030 29 Kas en Kassiers L 24.647 Intrest Belegd Reservefonds 4.832 51 Loopende Intrest Geldleeningen 108.462 62 Debiteuren 14.716 90 Exploitatie Huis Zaailand 96 231 39 ƒ13.804.952 94 Intrest Pandbrieven 537.541 73 Onkosten 42.627 35 Afschrijving Kantoorgebouw f 5.000.— Meubilair 68.— 5.068 Saldo Winst 1922 5.571.97 Winst 1923 „100.426.716 105.998 686 f 691.235 765 Accoord, Goedgekeurd J. DOORNBOS, accountant. mmm Aandeelen-Kapitaal 2.000.000 Reserves Statutair Reservefonds (wordt nä dotatie 253.615.54) 237.535.54 Extra-Reserve (wordt nä dotatie ƒ99.431.11) 80.431.11 Reserve voor Koersverschillen 6.438.145 324.404 795 Uitstaande Pandbrieven 4 °/o Pandbrieven 3.102.600.— 4V/o 2.771.300.— I i 3.419.Ó00. 57*°/o 568.900.- 6 °/o 1.406.300 11.268.100 - Uitgelote Pandbrieven 1.300 Loopende Intrest Pandbrieven 55.088 17 Te betalen Coupons 36.737 Te betalen Dividenden 1.070 77 Onverdeeld Dividend 93 22 Te betalen Onkosten 2.496 40 Waarborg-Voltooiing 5.500 Intrest Waarborg-Voltooiing 125 16 Crediteuren 4.038 74 Saldo Winst 1922 f 5.571.97 Winst 1923 100.426.716 105.998 68* ƒ13.804.952 94 Onverdeeld Saldo A°. P°. 5.571 97 Intrest Geldleeningen 649.765 02s Intrest 443 66 Provisie 21.951 56 Provisie voor Vervroegde Aflossing 11.792 39 Vergoeding Overschrijving Aandeelen 85 Verjaarde Coupons 41 50 Exploitatie Huis Zaailand 96 1.584 66 691.235 76* door Commissarissen. Namens Commissarissen, A. RÖELL, President. Aldus opgemaakt door ons, directeuren der Algemeene Friesche Hypotheekbank te Leeuwarden, in de maand Januari 1900 vier en twintig. J. v. HEUSDE. J. TALSMA Jzn. 7-7 77 77 77 77 77 7? 7? 77 77 77 Ér 77 77 77 77 Groningen, 1 Februari 1924. 77 77 77 77 77 7? 77 7? 7? 7? 77 77 77 77 77 77 7? 1 77 *77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 16