9 Gemiddelde Pandbriefrente op 31 December 1923 was 4.752 (v. j. 4.742). Hypotheekrente 31 1923 5.757 (v. j. 5.716). Als Bijlage V is aan dit verslag toegevoegd eene specificatie van de tot en met 31 December 1923 gecreëerde Pandbrieven; Koersrekening De Koersrekening 4%, 5%. 5‘/2 eti 6% Pandbrieven, waarop werd të goed geschreven de koerswinst bij inkoop en afgeschreven het koersverlies bij verkoop, geeft dit jaar een nadeelig saldo van f 4.930 07, als volgt gespecificeerd: Nadeelig saldo Koersrekening 5% Pandbrieven 5 «7.°/. Sil 6 Voordeelig saldo Koersrekening 4 Pandbrieven 4>/2°/. 9.264.34 7.272.87 Blijft nadeelig saldo van De zegelkosten, drukkosten en noteeringskosten bedroegen Zoodat de geheele dienst der Pandbrieven een nadeelig saldo opleverde van welk bedrag wij afgeschreven hebben van de Reserve voor Koers verschillen, welke daardoor verminderd is tot f 6.438.14®. f 17.621.64 183.39 70.— f 17.875.03 16.537.21 f 1.337.82 3.592.26 f 4.930.07 Hypotheken Van het jaar 1922 waren bij den aanvang van het boekjaar 1923 in behandeling: 10 leeningaanvragen, 1 bedragende f 69.170.— In 1923 zijn ingediend 245 voor een bedrag ad 3.479.450.— Totaal 255 t 3.548.620.— Daarvan zijn toegestaan 158 leeningaanvragen, bedragende f 2.106.120.— Afgewezen 90 1.161.500.— Nog in behandeling 7 m n 112.500.— Totaal 255 f 3.380.120 Minder toegestaan dan werd aangevraagd 168.500.— f 3.548.620.- Tot 31 December 1922 was in hypotheken belegd over 797 leeningen f 11.315.349.76 Gedurende 1923 werden gesloten 158 leeningen, bedragende 2.106.120 Totaal 955 leeningen, bedragende f 13.421.469.76 Hiervan werd afgelost in 1923 f 1.933.338.59 Afgeschreven uit de winst 1922 15.000. Zoodat op ultimo December 1923 was belegd over 808 leeningen 11.473.131.17 Bijlage III geeft een overzicht van de sinds de oprichting der bank in ieder jaar afge sloten en uitstaande leeningen met de daarop afgeloste bedragen. V --ï.yéo.ooo.oy

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1923 | | pagina 11