4°/o Pandbrieven. M.! Algemeene Friesche Hypotheekbank. -- LEEUWARDEN, Maart 1909. Wij hebben de eer voor eventueele geldbelegging Uwe aandacht te vestigen op onze Deze stukken, waarvan op 31 December 1908 een bedrag van f 4.623.100.in omloop was, zijn gedekt door a. DE HYPOTHECAIRE GELDLEEN1NGEN adf 4.670.965.72 b. HET AANDEELEN-KAPITAAL ad- 1.000.000.— c. HET RESERVEFONDS ad- 28.962.07 Onze pandbrieven, in stukken van ƒ1000.500.250.en ƒ100.coupons 1 Mei en 1 November, zijn verkrijgbaar ten kantore der Bank en bij alle Heeren Kassiers in Nederland, thans tegen den koers van 99 °/o franco. Hoogachtend, Directeuren der Algemeene Friesche Hypotheekbank, N. T. ALBARDA. Mr. J. L. VAN SLOTERDIJCK.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 9