23.196.97 2.628.06 20.568.91 7* lk a. Reserve voor koersverschillen f 1.700.— b. Personeelfonds c. Reservefonds De Raad, van Toezicht: Boekjaab. Hypotheken. Pandbrieven. Winst. Resebve. Dividend. 1900 345.625.— 236.550.- f 1.172.73 f 1901 877.097.53 817.100.— 7.592.25 288.81® 2 x/a °/o 1902 1.472.043.19 1.436.250.— 12.737.55 753.19® 4°/o 1903 2.368.019.495 2.325.850.- 12.823.85 1.287.46® 4°/o 1904 3.118.666.16 3.114.400.— 15.583.52 2.197.51 6°/o 1905 4.171.201.74» 4.138.400.- 17.470.81® 10.810.08 6°/o 1906 4.474.594.47 4.501.900.— 12.168.62 13.486.07 6°/o 1907 4.607.449.72® 4.545.400.— 13.656.88® 18.842.13 «°/o 1908 4.670.965.72 4.623.100 - 23.196.97® 28.962.07 7°/o Aan Pandbrieven was gecreëerd op 31 December 1908 voor een bedrag van 5.050.000. Hiervan was op dien datum in portefeuille- 426.900.— Zoodat op 31 December 1908 aan pandbrieven in omloop was een bedrag van ƒ4.623.100. Op den 31 December 1907 was in omloop aan pandbrieven - 4.545.400. Waaruit blijkt dat gedurende 1908 het bedrag der in omloop zijnde pand brieven is vermeerderd met een bedrag van f 77.700.— Thans overgaande tot de verdeeling van het winstcijfer over het afgeloopen ja De winst- en verliesrekening over 1908 toont aan een winst van f Van deze winst is afgeschreven: Koersrekening pandbrieven - Zoodat het saldo der winst- en verliesrekening bedraagt f ar: Ten einde aandeelhouders te vrijwaren tegen de koersschommelingen van het in effecten belegde kapitaal hebben wij gemeend U te moeten voorstellen om te creëeren een nieuwe rekening „Reserve voor koersverschillen’' en daarop als eerste storting f 1700.te brengen, om in het Personeelfonds te storten een be drag van 300.en om de Reserve te versterken met f 9246.20, zoodat de ver deeling zal zijn als volgt - 300.— - 9.246.20 -------- - 11.246.20 Van het daarna resteerend saldo ad f 9.322.71 stellen wij voor te bestemmen een dividend van 7°/o voor dividendbewijs nummer 8, waarna er van de winst, verdeeld naar artikel 47 der statuten en na voldoening der bedrijfsbelasting een saldo van f 142.71 overblijft om op nieuwe rekening te worden gebracht. Het reservefonds zal na bovengenoemde dotatie van f 9.246.20 stijgen tot een bedrag van 28.962.07. De Directie brengen wij gaarne een woord van lof voor den ijver en de toewijding waar mede zij in het afgeloopen jaar hunne taak verrichtten. Leeuw abden, 13 Maart 1909. R. BLOEMBERGEN Ezn. H. BEUCKER ANDRERE. D. HARMENS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 8