104 per transport 836 Aandeelen. 47 Aandeelhouders met 2 Aandeelen 94 70 1 Aandeel 70 221 Aandeelhouders met 1000 Aandeelen. Het aantal aandeelhouders bedroeg ten vorigen jare 218. Gedurende het afgeloopen jaar is de Bank driemaal genoodzaakt geweest gebruik te maken van het beding bedoeld bij artikel 1223 B. W.; de vorderingen der Bank bleken gedekt, zoodat tot nu toe geen enkel verlies is geleden. belegd in f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Het gestort bedrag van het Aandeelen Kapitaal was op den 31 December 1908 geheel de navolgende fondsen 3000.— 3000.— 2000 1000.— 44000.— 12000.— 10000.— 10000.- 2000.— 5000.— 2000.— 1000.— 5000.— 31/« °/o obligatiën Veenpolder van Echten in Friesland. 31/* °/0 obligatiën Gemeente Weststellingwerf. 3^2 °/o obligatiën Waterschap der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks. 31/* °lo obligatie Provincie Friesland. 3^2 °/o obligatiën Gemeente Rotterdam. 3% °/o obligatiën 6de en 7de Veendistrict in Friesland. 31/* °/o obligatiën Gemeente ’s Gravenhage. 4°/o obligatiën Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. 4°/o obligatie Gemeente Schiedam. 4°/o obligatiën Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Het belegd Reservefonds bestond op 31 December 1908 uit het navolgende 1000.3°/o obligatie Gemeente Rotterdam. 8000.31/* °/o obligatiën 6de en 7de Veendistrict in Friesland. 500.— 3^2 °/o obligatie 4de en 5e Veendistrict in Friesland. 5000. 4°/o obligatiën TTederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. 2000.4°/u obligatiën Gemeente Schiedam. 2000.4°/o obligatiën Gemeente Rotterdam. 893.50 belegd in de Spaarbank te Leeuwarden. 3x/2 °/o obligatiën Gemeente Haarlem. 3x/2 °/o obligatiën Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Blfa °/o obligatiën Gemeente Amsterdam.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 6