1 Winst- en Verlies- 31 December 1908. I - Rekening over 190 8. j - - - Balans. Aandeelhouders nog te storten f 900.000 Hypothecaire geldleeningen 4.670.965 72 Kas en Kassier - I 3.229 99 Interest geldleeningen 33.909 30 Belegd kapitaal 97.993 75 Interest belegd kapitaal 1.617 07 Belegd reservefonds 19.358 50 Interest belegd reservefonds 393 67 Meubilair 100 f 5.727.568 Onkosten. 12.921' v 70 Afschrijving Koersrekening Pandbrieven f 2.628 I 066j Saldo der winst- en verliesrekening - 20.568 91 -L—23.196 975 86.118 j 675 Geverifieerd en accoord bevonden met de boeken Goedgekeurd en justificatoire stukken van de Naamlooze Vennootschap Algemeene Friesche Hypotheekbank te Leeuwarden. E. VAN DIEN, Aandeelenkapitaal f 1.000.000 4°/o Pandbrieven Waarvan in Portefeuille - 426.900 - 4.623.100 Nog te fourneeren aan geldnemers 8.000 Nederlandsche Bank 17.000 Interest nog te betalen 31.110 83 Te betalen coupons 7.483 Te betalen dividenden - 289 39 Reservefonds 19.715 87 Personeelfonds 300 Saldo der winst- en verliesrekening - 20.568 91 5.727.568 Saldo winst 1907 f 26 86 Interest 21.117 686 Provisie 7.574 12 Vergoeding overschrijving aandeelen 40 Boete voor vervroegde aflossing 3.626 76 Koersverschil effecten 3.731 25 Verjaarde coupons 2 36.118 67 5 door Commissarissen. Namens Commissarissen, R. A. FOCKEMA, President. Aldus opgemaakt door ons, Directeuren der Hgemeene Friesche Hypotheekbank te Leeuwarden N. T. ALBARDA. J. L. VAN SLOTERDIJCK. Amstbedam, Februari 1909. Accountant. j f 5.050.000 j - j t1 OAA

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 12