Verklaring van den Accountant. AMSTERDAM, 5 Februari 1909. Ik verklaar de geheele administratie van de Naamlooze Vennootschap Algemeene Friesche Hypotheekbank te Leeuwarden gedurende het jaar 1908 te hebben gecontroleerd en in goede orde te hebben bevonden. De balans der Vennootschap per 31 December 1908 en de Winst- en Verliesrekening over 1908 zijn door mij gecontroleerd en accoord bevonden met de boeken en justificatoire stukken. Ik heb mij er van overtuigd dat de waarden, op de balans vermeld, aanwezig zijn en dat de Vennootschap geen andere lasten heeft dan die welke in de balans zijn opgenomen. Ik heb bevonden dat alle hypothecaire geldleeningen zijn gesloten met inachtneming van de desbetreffende bepalingen der statuten. (w. g.) E. VAN DIEN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1908 | | pagina 11