4°\q Pandbrieven. M.f Algemeene Friesche Hypotheekbank. LEEUWARDEN, Maart 1908. Wij hebben de eer voor eventueele geldbelegging Uwe aandacht te vestigen op onze Deze stukken, waarvan op 31 December 1907 een bedrag van f4.545400.in omloop was, zijn gedekt door: a. DE HYPOTHECAIRE GELDLEEN/NGEN ad f 4.607.449 72° b. HET A ANDEELEN-KAPITAAL ad -1.000.000 c. HET RESERVEFONDS ad - 18842.13 Onze Pandbrieven, in stukken van f1000.—, f500.—f250.— en f 100.—, coupons 1 Mei en 1 November, zijn verkrijgbaar ten kantore der Bank en bij alle Heeren kassiers in Nederland, thans tegen den koers van P6°/0 franco. Hoogachtend, Directeuren der Algemeene Friesche Hypotheekbank, N. T. ALBARDA. Mr. J. L. van SLOTERDUCK.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 9