De Bank heeft zieh aangesloten aan het Register van Taxateurs der vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken, van welke vereeniging beide Directeuren onzer Bank lid zijn. Aan Pandbrieven was gecreëerd op 31 December 1907 voor een bedrag van f 4.620.000. Hiervan was op dien datum in portefeuille74.600. Zoodat op 31 December 1907 aan pandbrieven in omloop was een bedrag van f 4.545.400. Op den 31 December 1906 was in omloop aan pandbrieven - 4.501.900. Waaruit blijkt dat gedurende 1907 het bedrag der in omloop zijnde pand brieven is vermeerderd met een bedrag van f 43.500. Thans overgaande tot de verdeeling van het winstcijfer over het afgeloopen jaar De winst- en verliesrekening over 1907 toont aan een winst van f 13.656.88 Van deze winst is afgeschreven a. Op Meubilair f 196.80 b. Koersrekening Pandbrieven - 1.197.38 Zoodat het saldo der winst- en verliesrekening bedraagt f 12.262.70 Wij stellen thans voor van dit saldo f 4750.in het Reservefonds te storten, hetwelk dan daarna f 18-842.13 zal bedragen. Van het dan resteerende saldo der winst- en verliesrekening ad f 7512-70 stellen wij voor te bestemmen een dividend van 6 o/0 voor dividendbewijs nummer 7, waarna er van de winst, verdeeld naar artikel 47 der Statuten en na voldoening der bedrijfsbelasting een saldo van f 26.86 overblijft om op nieuwe rekening te worden gebracht. Ten slotte brengen wij gaarne een woord van dank en waardeering aan de Directie voor de nauwgezette wijze waarop zij ook wederom dit jaar zich van haar taak heeft gekweten. Leed warden, 21 Maart 1908. De Raad van Toezicht, R. BLOEMBERGEN Ezn. H. BE UCKER ANDREAS. D. HARMENS. 1900. f 345.625.— f 236.550.— f 1.172.73 f 1901. 877.097.53 817.100.— 7.592.25 288.81® 2 1jt o/o 1902. 1.472.043.19 1.436.250.— 12.737.55 753.19® 4 o/o 1903. 2.368.019.49® 2.325.850.— 12.823.85 1.287.46® 4 o/o 1904. 3.118.666.16 3.114.400.— 15.583.52 2.197.51 1905. 4.171.201.74® 4.138.400.— 17.470.81® 10.810.08 1906. 4.474.594.47 4.501.900.— 12.168.62 13.486.07 1907. 4.607.449.72® 4.545.400- 13.656.88® 18842.13 6 o/o - - 1.394.18^* Boekjaar. Hypotheken. Pandbrieven. Winst. Reserve. Dividend. 6 o/o 6 o/o 6 o/o

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 8