52 1 Aandeelhouder met 7 per transport 598 Aandeelen 7 Aandeelen. ff 1 H 6 6 ff 37 Aandeelhouders 9 5 kO 00 rH II ft ff 3 n 4 12 10 3 30 ff K 00 9 2 96 66 ff 1 Aandeel 66 ff 218 Aandeelhouders met Het aantal aandeelhouders bedroeg ten 1000 Aandeelen. vorigen jare eveneens 218. Gedurende het afgeloopen jaar is de Bank tweemaal genoodzaakt geweest gebruik te maken van het beding bedoeld bij artikel 1223 B. W.; de vorderingen der Bank bleken gedekt, zoodat tot nu toe geen enkel verlies is geleden. Het gestort bedrag van het aandeelen kapitaal was op den 31 December 1907 geheel belegd in de navolgende fondsen f 3000.3^2 °/o obligatiën ten laste van den Veenpolder van Echten in Friesland. f 3000.— 3^2 °/o obligatiën Gemeente Weststelling werf. f 500.— 3l/2 °/o obligatie Gemeente Dantumadeel. f 2000.31/a °/o obligatiën ten laste van het Waterschap der Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks. f 1000.— pk °/o obligatie Provincie Friesland. f 44000.— 3x/s °/o obligatiën Gemeente Haarlem. f 12000.3x/a °/o obligatiën Gemeente Rotterdam. f 10000.3x/2 °/o obligatiën ten laste der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. f 10000.3^2 0/o obligatiën der Gemeente Amsterdam. f 2000.— 3x/s °/o obligatiën ten laste van het 6de en 7de Veendistrict in Friesland. f 5000.3x/2 °/o obligatiën Gemeente ’s Gravenhage. f 4000.4°/o obligatiën Gemeente Barradeel. f 2000.4 °/0 obligatiën Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. f 1000.4 °/0 obligatie Gemeente Schiedam. f 500.4°/o obligatie Gemeente Utingeradeel. Het belegd reservefonds bestond op 31 December 1907 uit het navolgende: f 1000. - 3°/o obligatie Gemeente Rotterdam. f 8000.S1/* °/o obligatiën ten laste van het 6de en 7de Veendistrict in de provincie Friesland. f 500. 3x/2 °/o obligatie ten laste van het 4de en 5de Veendistrict in de provincie Friesland. f 3000.4#/o obligatiën Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. f 2000.4 °/o obligatiën Gemeente Schiedam. f 20.26 belegd in de Spaarbank te Leeuwarden. V V

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 6