31 December 1907. Winst- en Verlies Rekening over 1907. Balans. Aandeelhouders nog te storten f 900.000 Hypothecaire geldleeningen - 4.607.449 726 Pandbrieven in portefeuille - 74.600 Kas en Kassier I - 3.274 69 Interest geldleeningen - 31.775 726 Belegd kapitaal - 94.760 Interest belegd kapitaal - 1.684 776 Belegd Reservefonds - 13.769 01 Interest Belegd Reservefonds - 359 42 Meubilair - 100 f 5.727.773 34 6 Onkosten f 12.597 84 5 Koersverschil effecten 3.567 50 Afschrijving op Meubilair f 196 80 Afschrijving Koersrekening Pandbrieven - 1.197 385 Saldo der winst- en verliesrekening - 12.262 70 13.656 88® f 29.822 23 Aandeelenkapitaal f 1.000.000 4°/o Pandbrieven - 4.620.000 Nederlandsche Bank 44.000 Interest nog te betalen 30.658 73 Te betalen coupons 6.206 Te betalen Dividenden 253 78® Reservefonds 14.092 13 Personeelfonds 300 Saldo der winst- en verliesrekening 12.262 70 f 5.727.773 34® Saldo winst 1906 f 13 47 Interest - 20.270 67® Provisie - 8.401 87® Vergoeding overschrijving aandeelen - 75 Boete voor vervroegde aflossing 1.061 21 f 29.822 23 Geverifieerd en accoord bevonden met de boeken en justificatoire stukken van de Naamlooze Vennootschap Goedgekeurd door Commissarissen. Aldus opgemaakt door ons, Directeuren der Algemeene Friesche Hypotheekbank te Leeuwarden, Algemeene Friesche Hypotheekbank te Leeuwarden. Namens Commissarissen, in de maand Januari 1900 en acht. R. A. FOCKEMA. N. T. ALBARDA. E. VAN DIEN, Accountant. President. J. L. VAN SLOTERDIJCK. Amsterdam. Februari 1908.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 12