Niet twijfelende of deze maatregel zal ook Uwe goedkeuring verwerven hopen wij door eén gunstige werkzaamheid over 1905 het volgend jaar in staat te zijn het reservefonds aanmerke lijk te versterken. Thans overgaande tot de verdeeling van het Winstcijfer over het afgeloopen jaar: De Winst- en Verliesrekening over 1904 toont aan een winst van 15.583.52 Van deze winst is afgeschreven a. Op Meubilairf 426.29 b. De geheele Koersrekening Pandbrieven- 6.056.816 - 6.483.105 Zoodat het saldo der Winst- en Verliesrekening bedraagtf 9.100.416 Van dit saldo komt 10°/o aan het reservefonds-_ 910.045 Blijft f 8.190.37 Wij stellen voor van dit bedrag te bestemmen een dividend van 6 «/o voor dividendbewijs Nummer 4, waarna er van de winst, verdeeld naar artikel 47 der Statuten en na voldoening der bedrijfsbelasting een saldo van ƒ702.86 overblijft om op nieuwe rekening te worden gebracht. De Balans werd per 31 December 1904 geverifieerd met de boeken der Vennootschap door den Accountant E. van Dien te Amsterdam wiens rapport hier achter vermeld wordt. Aan Heeren Directeuren brengen wij te dezer plaatse gaarne een woord van lof en waardeering voor den ijver en de toewijding waarmee door hen de belangen der Vennootschap zijn behartigd. Leeuwarden, 14 April 1905. De Raad van Toezicht, R. BLOEMBERGEN Ezn. H. BEUCKER ANDREJS. D. HARMENS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 8