De afgesloten leeningen tot 31 December 1904 zijn verdeeld als volgt: A. Naar de grootte tot en met f 5000. 147 Leeningen een bedrag van hooger dan f 5000.- 10.000. 40 - 279.610.— - 10.000.- - 20,000.- 57 - 789.851.22 Va - 20.000.— - 30.000.- 24 - 563.064.23 V* - 30.000.- - 40.000.- 9 - 286.875.- - 40.000.— - 50.000.— 7 - 274.200.— hooger dan - 50.000.- - 597.000.- 294 t ƒ3.118.666.16 B. Naar de wijze van aflossing 263 Leeningen met periodieke aflossing 31 voor een zeker aantal jaren vast - 399.900.— 294 Leeningen. Naar de pandbrieven was een vrij geregelde vraag, zoo- dat wij kunnen wijzen op eene uitgifte over 1904 van 788.550.— welk bedrag vermeerderd met het cijfer bij den aanvang des jaars ad - 2.325.850.— aangeeft een totaal van op 31 December 1904 in omloop zjjnde pandbrieven van 3.114.400.— De gewone jaarlijksche vergadering van Aandeelhouders werd gehouden ten vorige jare den 16 April 1904, in welke de Balans en Winst- en Verliesrekening over het afgeloopen boekjaar 1903 werd vastgesteld en in welke vergadering, conform het voorstel van den Raad van Toezicht, werd bepaald om van de behaalde netto winst ad 5342.77, na aftrek van de aan het reservefonds komende 10 °/o, te voldoen voor dividendbewijs Nummer 3 4000.of 4 o/0 en het restant te doen strekken voor de betaling der bedrijfsbelasting, terwijl op nieuwe rekening kan worden gesteld 708.50. De winst over het boekjaar 1904 bedraagt 15.583.52. Gaarne zouden wij U voorstellen om van deze behaalde winst een aanmerkelijk gedeelte te besteden voor de versterking van het reservefonds, doch worden wij daarin verhinderd door de desbetreffende artikelen onzer Statuten. Overtuigd van de wenschelijkheid hierin verandering te brengen, daar toch een groote reserve zeer zeker de soliditeit van de Bank ten zeerste ten goede komt en ook door het geld- beleggend publiek op prijs gesteld wordt, hebben Commissarissen het noodzakelijk geacht daar toe eene bijzondere vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen ten einde de Statuten in dien geest te wijzigen. f 328.065.70 n V •a 1) n n V Jl i ,1.0 n 1f s n f 2.718.766.16 f 3.118.666.16

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 7