f 6.000.o/o Obligatiën Gemeente Weststellingwerf. f 1.000.3 ^2 o/o Obligatiën Gemeente Dantumadeel. f 3.000.— 3^2 o/o Obligatiën ten laste van het Waterschap der Vijf deelen Zeedijken f 50.000.31/» °/o Obligatiën Gemeente Haarlem. f 1.206.025.— f 2.383.425.— -f 2.429.875.- Met voldoening meenen wij te kunnen terugzien op de werkzaamheden van het afge- loopen boekjaar. Gedurende dit jaar was de Bank driemaal genoodzaakt gebruik te maken van het beding bedoeld bij artikel 1223 B. W., echter zonder eenige schade, zoodat tot nu toe geen enkel verlies is geleden. De Bank heeft geen enkel onderpand moeten inkoopen waardoor de Vennootschap bij geen onroerend goed belang heeft anders dan als hypotheekhoudster. Het gestort bedrag van het aandeelen-kapitaal is thans geheel belegd in de navolgende effecten 30.000.4o/o Obligatiën Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en beambten, gevestigd te Amsterdam. f 3.000.3^2 o/o Obligatiën ten laste van den Veenpolder van Echten in de provincie Friesland. Binnendijks. 6.000.31/s °/o Obligatiën Gemeente Westdongeradeel. f 1.000.3^2 °/o Obligatiën Provincie Friesland. Van het jaar 1903 waren nog bij den aanvang van het boekjaar 1904 in behandeling 4 leeningen voor een bedrag van f 42.600.— In 1904 zijn ingediend 192 leeningraanvragen voor een bedrag van - 2.387.275. Totaal 196 leening-aanvragen voor een bedrag van f 2.429.875. Daarvan zijn toegestaan 115 leeningen bedragende. Afgewezen 78 Nog in behandeling 3 voor een bedrag van Totaal 196 leeningen Minder toegestaan dan werd aangevraagd - 1.159.450.-. 17.950.— 46.450.— Tot 31 December 1903 was in hypotheken belegd over 202 leeningenf 2.368.019.496 Gedurende 1904 werden gesloten 115 leeningen tot een bedrag van 1.206.025.— Totaal 317 leeningen ten bedrage vanf 3.574.044.49® Hiervan werd afgelost in 1904 - 455.378.33® Zoodat ultimo 1904 in hypotheken was belegd over 294 leeningen f 3.118.666.16

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 6