Vijfde Boekjaar. eer en Ingevolge artikel 46 der Statuten hebben wij de eer U hierbij aan te bieden het verslag van den toestand der Bank en van hare verrichtingen gedurende het vijfde Boekjaar. In Uwe vergadering van den 16 April 1904 werden de aftredende Commissarissen de Heeren H. BEUCKER ANDRERE en Th. M. Th. van WELDEREN Baeon RENGERS door U herkozen, die hunne benoeming aannamen. Thans treden volgens den rooster af de Heeren R. BLOEMBERGEN Ezn. en Jhr. A. H. J. H. MICHIELS van KESSENICH. Straks zal U de gelegenheid worden gegeven in deze vacatures te voorzien. In het afgeloopen boekjaar 1904 werden overgeschreven 15 Aandeelen, zoodat thans het Aandeelen-kapitaal, bestaande uit 1000 aandeelen van f 1000.verdeeld is als volgt: 1 Aandeelhouder met 30 Aandeelen 30 Aandeelen. 1 25 25 5 Aandeelhouders 20 100 3 12 36 1 11 11 42 10 420 1 8 8 37 5 185 2 4 8 12 3 36 41 2 82 59 1 59 205 Aandeelhouders met 1000 Aandeelen. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Algemeene Friesche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 5